سپاس بر تویی که نوایت غنچه های سبز زندگی می آفریند.

و اینک تویی با اندیشه های حیات بخش و تجربه ای گرانبها که سر چشمه ی آن لطف ازلی است.

تو ای معلم ، به من آموختی که زندگی دری گران  است که ارزان نفروشم و حال پرواز دلمان را در

آسمان صداقت به نظاره ایستادیم و بسویت آمدیم که بگوییم :

ای هستی بخش رویاها . شاید این عمر گذران بگذرد و گلستان روزی رنگ فنا گیرد،ولی آنچه

می ماند نسلهایی است که از تو بار گرفته اند و همیشه سبز خواهند ماند./

روز معلم بر همه فرهنگیان مبارک