كارشناسان مسائل آموزشی معتقدند مهمترین نقش در پرورش فكری و روانی كودك به عهده مدرسه است و از سوی دیگر تا زمانی كه اهمیت ارتباط میان خانه و مدرسه برای اولیا روشن نشود، نمی توان آنها را در مسائل آموزش و پرورش مشاركت داد. خانه و مدرسه زمانی رسالت آموزشی و پرورشی خود را به نحو مطلوب اجرا می كنند كه از وظایف خود شناخت كافی داشته باشند و نقش تربیتی خود را با بصیرت انجام دهند.