هرگز به کودکانتان نگویید پیشه آینده اش چه باشد همواره به او ادب و ستایش به دیگران را آموزش دهید چون با داشتن این ویژگیها همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگواری بخشد.

 

اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است. شوپنهاور

 

هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید .

 

تنها مادر و پدر خواست های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند .

 

فرزند نانجیب ، آتش عمر پدر است .

 

ای مهر مادری که مقدس ترین محبت ها هستی ، از وصف عظمت آسمانی تو زبان زمینی ما عاجز است .وباهاروف

 

مادر و پدر ، زندگیشان را با فروتنی به فرزند می بخشند . 

 

کسی که همسر و کودک خویش را رها می کند ، در پی خفت ابدیست .

 

اطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیب جویی . ژوبر

 

خوشبختی میان خانه ی شماست، بیهوده آن را در میان باغ دیگران می جویید. مارک اورل

 

قبل از ازدواج دربارۀ تربیت اطفال شش نظریه داشتم ، حالا شش فرزند دارم ولی دارای هیچ گونه نظریه ای نیستم  .روچستر

 

مردم موفق امروز کودکان جثور دیروز بوده اند . دیسرائیلی